MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH - ENERGETIC MATERIALS Tom VII


Spis Treści

Research on the millisecond delay blasting impact in order to minimize seismic effects in Kučín quarry surrounding
Ján Baulovič, Blažej Pandula, Julián Kondela ……………………………………………….................................…..........…… 5
Keywords: blasting operations, seismic effect, particle velocity, seismic safety

Wyznaczanie stref zagrożenia odłamkami
Waldemar A. Trzciński, Jakub Hańderek …………………………………………………………...................................……… 14
Słowa kluczowe: amunicja, zagrożenia odłamkami, strefy bezpieczne dla odłamków
Keywords: munition, fragment hazard, safety distances for metal fragments


Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów
z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni
Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński ………………………………………………………………................................….. 31
Słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, bezpieczeństwo transportu, materiały wybuchowe
Keywords: hazardous materials transportation safety, explosives


Teoretyczno-doświadczalne badania rakietowego układu napędowego antypocisku
systemu ochrony aktywnej pojazdów
Zbigniew Surma, Zbigniew Leciejewski, Arkadiusz Dzik, Marek Białek ……………………………...................................... 44
Słowa kluczowe: układ napędowy, antypocisk, stałe paliwo rakietowe, system ochrony aktywnej
Keywords: propulsion system, counterprojectile, solid rocket propellant, active protection system


Badania w zakresie oceny zdolności ochronnych układów zabezpieczających przed rażącym działaniem wybuchu
Piotr Koślik, Zenon Wilk …………………………………………………………………………….................................….……. 53
Słowa kluczowe: heksogen, wahadło balistyczne, czujniki ciśnień, fala uderzeniowa
Keywords: RDX, ballistic pendulum, pressure sensors, shock wave

Badania skuteczności ochronnej wielowarstwowego plateru tytan-aluminium
na działanie strumienia kumulacyjnego
Zenon Wilk, Piotr Koślik, Aleksander Gałka ………………………………...............................………………………….……. 63
Słowa kluczowe: system ochrony pasywnej, pancerz warstwowy, ładunek kumulacyjny, strumień kumulacyjny
Keywords: passive protection system, layer armour, shaped charge, cumulative jet

Zastosowanie technologii wybuchowego platerowania metali do wytwarzania nowych zaawansowanych
materiałów warstwowych na przykładzie połączenia tytan Ti6Al4V – aluminium AA2519
Aleksander Gałka …………………………………………………………………………………………..................................... 73
Słowa kluczowe: platerowanie wybuchowe, prędkość detonacji, plater Ti6Al4V-AA2519
Keywords: explosive cladding, detonation velocity, Ti6Al4V- AA2519 clad

Wpływ wybranych parametrów układów wybuchowych na właściwości fizyko-mechaniczne spieku miedzi
Leszek Szymańczyk, Katarzyna Kowalczyk, Jacek Janiszewski ……………………………….........................………...... 80
Słowa kluczowe: prasowanie wybuchowe, metalurgia proszków, mechaniczne właściwości materiałów
konstrukcyjnych
Keywords: explosive compacting, powder metallurgy, mechanical properties of engineering materials

Badanie wybranych właściwości mieszanek na bazie kauczuku EPDM jako izolacji termicznej silnika rakietowego
Bogdan Florczak, Władysław Maciejewski ………………………………………………..................................................... 90
Słowa kluczowe: izolacja termiczna, mieszanina kauczukowa
Keywords: thermal insulation, polymer blend

Badanie procesu rozwoju detonacji nieidealnych materiałów wybuchowych
Józef Michał Paszula, Emil Kowalewski ………………………………………………...............................…………………… 95
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe amonowosaletrzane, prędkość detonacji, pomiar ciągły
Keywords: ammonium nitrate explosives, detonation velocity, continuous measurement

Wpływ podwyższonej temperatury na wybrane parametry użytkowe i bezpieczeństwa
materiałów wybuchowych emulsyjnych
Michał Szastok …………………………………………………………………………………............................……………… 106
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe emulsyjne, podwyższona temperatura
Keywords: emulsion explosives, high temperature

Otrzymywanie HTPB metodą półperiodyczną
Michał Chmielarek, Wincenty Skupiński, Zdzisław Wieczorek …………………………………..............................……… 110
Słowa kluczowe: synteza α,ω-dihydroksypolibutadienu, HTPB, polimeryzacja 1,3-butadienu, metoda półperiodyczna
Keywords: synthesis of hydroxyl-terminated polybutadiene, HTPB, polymerization of 1,3-butadiene, semibatch method

Badanie wpływu szybkości dozowania nierozpuszczalnika na przebieg krystalizacji CL-20
Joanna Szczygielska, Paweł Maksimowski, Wincenty Skupiński …………………………............................……………. 117
Słowa kluczowe: ε-CL-20, krystalizacja przez wytrącanie, czystość polimorficzna
Keywords: ε-CL-20, antisolvent crystallization, polymorphic purity
English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 95-102 (PDF)

2,4,6-Trinitrotoluen jako źródło nowoczesnych materiałów wybuchowych. Przegląd
Mateusz Szala, Tomasz Sałaciński ………………………………………………….........................................……………. 125
Słowa kluczowe: 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), synteza, cyjano-2,4,6-trinitrobenzen, 1,3,5-trinitro-2-(nitrometylo)
benzen, nitro-metylo-difenyloamina, ATNT, BTNHT, DATNT, DNTN, HNDFM, HNS, TNAT, TNB, TNBHT, TNX
Keywords: 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), synthesis, cyanotrinitrobenzene, trinitro-nitromethyl-benzene,
nitromethyl-diphenylamine, ATNT, BTNHT, DATNT, DNTN, HNDFM, HNS, TNAT, TNB, TNBHT, TNX

Przegląd potencjalnych wysokoenergetycznych komponentów do wytwarzania nowoczesnych
plastycznych materiałów wybuchowych
Zbigniew Chyłek, Mateusz Szala ………………………………………………………………….............................…………. 144
Słowa kluczowe: plastyczne materiały wybuchowe, niska wrażliwość, polimery energetyczne
Keywords: plastic bonded explosives, low sensibility, energetic polymers

Recenzenci artykułów zamieszczonych w „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 7 ……..................................………… 156