Spis Treści


Analitical criteria of homogeneous and heterogeneous detonation of liquid energetic materials 

Sergii Kaim ..................................................................................................................................... 5 full


Badania eksperymentalne samozapłonu wodoru podczas jego uwolnienia do powietrza 

Wojciech Rudy, Andrzej Dąbkowski, Rafał Porowski, Andrzej Teodorczyk .......................................... 14 full


Badanie granic wybuchowości par cieczy palnych w różnych temperaturach początkowych 

Rafał Porowski, Marcin Grabarczyk, Andrzej Teodorczyk ................................................................... 20 full


Analiza próbek powybuchowych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości 

– modelowe eksperymenty polowe 

Rafał Borusiewicz, Grzegorz Zadora, Janina Zięba-Palus ................................................................... 24 full


Nový trend v oblasti používania priemyselných trhavín pri ťažbe nerastných surovín 

Ján Lokaj, Eduard Jakubček ........................................................................................................... 32 full


Strefa spękań w podziemnych przodkowych robotach strzelniczych 

Wojciech Ostiadel, Marcin Szumny .................................................................................................. 36 full


Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie 

strzelania długimi otworami 

Ryszard Morawa, Krzysztof Barański ............................................................................................... 45 full


Zasady oddziaływań fzycznych paliw stałych w środowisku otworu wiertniczego i skał 

złożonych i ich implikacje dla prac stymulacyjnych 

Antoni Frodyma, Łukasz Habera ..................................................................................................... 59 full


Predicted heat losses when shooting of artillery gun barrel 

Ján Štrba, Beáta Kopiláková ........................................................................................................... 72 full


Osłona termoizolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego 

Małgorzata Borkowska, Jan Mężyński, Maciej Moskalewicz, Tomasz Rasztabiga, Marek Tulik ............ 78 full


Rozwój konstrukcji nowoczesnego ładunku EFP

Michał Ludas, Janusz Śliwiński, Andrzej Wojciechowski ................................................................... 85 full