Spis Treści


Analitical criteria of homogeneous and heterogeneous detonation of liquid energetic materials 

Sergii Kaim ..................................................................................................................................... 5 full


Badania eksperymentalne samozapłonu wodoru podczas jego uwolnienia do powietrza 

Wojciech Rudy, Andrzej Dąbkowski, Rafał Porowski, Andrzej Teodorczyk .......................................... 14 full


Badanie granic wybuchowości par cieczy palnych w różnych temperaturach początkowych 

Rafał Porowski, Marcin Grabarczyk, Andrzej Teodorczyk ................................................................... 20 full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 103-107 (PDF)

Analiza próbek powybuchowych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości 

– modelowe eksperymenty polowe 

Rafał Borusiewicz, Grzegorz Zadora, Janina Zięba-Palus ................................................................... 24 full


Nový trend v oblasti používania priemyselných trhavín pri ťažbe nerastných surovín 

Ján Lokaj, Eduard Jakubček ........................................................................................................... 32 full


Strefa spękań w podziemnych przodkowych robotach strzelniczych 

Wojciech Ostiadel, Marcin Szumny .................................................................................................. 36 full


Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie 

strzelania długimi otworami 

Ryszard Morawa, Krzysztof Barański ............................................................................................... 45 full


Zasady oddziaływań fzycznych paliw stałych w środowisku otworu wiertniczego i skał 

złożonych i ich implikacje dla prac stymulacyjnych 

Antoni Frodyma, Łukasz Habera ..................................................................................................... 59 full


Predicted heat losses when shooting of artillery gun barrel 

Ján Štrba, Beáta Kopiláková ........................................................................................................... 72 full


Osłona termoizolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego 

Małgorzata Borkowska, Jan Mężyński, Maciej Moskalewicz, Tomasz Rasztabiga, Marek Tulik ............ 78 full

English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 78-84 (PDF)

Rozwój konstrukcji nowoczesnego ładunku EFP

Michał Ludas, Janusz Śliwiński, Andrzej Wojciechowski ................................................................... 85 full