MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2020 Vol. 12 (2)


Zadanie nr 1. Opracowanie i wykonanie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.
Zadanie sfinansowano w ramach umowy Nr 594/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Translation of four articles published in this volume of „Materiały Wysokoenergetyczne/High Energy Materials” journal was supported by Ministry of Science and Higher Education of Poland.


Spis Treści / Content

Review/Przegląd
Development trends in artillery ammunition propellants
Mateusz Szala
DOI: 10.22211/matwys/0196 ................................................................................................... 
Keywords: nitrocellulose, energetic polymer, propellant, solid rocket propellant
Słowa kluczowe: nitroceluloza, polimer energetyczny, materiał miotający, stałe paliwo rakietowe


Research paper / Praca badawcza
Theoretical assessment of the response of an explosive charge to the impact of a tungsten subprojectile
Waldemar A. Trzciński
DOI: 10.22211/matwys/0190 ................................................................................................. 
Keywords: explosives, projectile impact sensitivity, threat of tungsten subprojectile for encased explosives
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, wrażliwość na uderzenie pocisku, zagrożenie podpocisków wolframowych dla zamkniętych materiałów wybuchowych


Research paper / Praca doświadczalna
Blast wave energy absorbing systems made using a 3D printing technique – preliminary research
Karolina Wierzbicka, Józef Paszula
DOI: 10.22211/matwys/0195 .................................................................................................. 
Keywords: blast wave absorbers, 3D printing technique, blast wave overpressure measurements
Słowa kluczowe: absorbery fal podmuchowych, druk techniką 3D, pomiar nadciśnienia fal podmuchowych


Research paper / Praca doświadczalna
Analysis of glycidyl nitrate polymerization reaction
Paweł Maksimowski, Julia Merchel
DOI: 10.22211/matwys/0191 .................................................................................................. 
Keywords: poly(glycidyl nitrate), PGN, glycidyl nitrate, polymerization
Słowa kluczowe: poli(azotan glicydylu), PGN, azotan glicydylu, polimeryzacja


Research paper / Praca doświadczalna
Termite pyrotechnic compositions of iron and alkaline earth metals peroxides
Andrzej Wojewódka, Marcin Gerlich
DOI: 10.22211/matwys/0199 .................................................................................................. 
Keywords: time delay composition, detonator, gasless combustion, burn rate
Słowa kluczowe: mieszanina opóźniająca, zapalnik, spalanie bezgazowe, prędkość spalania


Research paper / Praca doświadczalna
Ballistic tests of double-based propelling charges with different carbon black content
Krzysztof Motyl, Bogdan Zygmunt, Andrzej Cholewiak, Mirosław Szczepanik
DOI: 10.22211/matwys/0193 .................................................................................................
Keywords: double-base propellant, carbon black, ballistic parameters
Słowa kluczowe: paliwo nitroglicerynowe, sadza, parametry balistyczne


Research paper / Praca doświadczalna
An analysis of the mechanical properties of HTPB-propellants using DMA
Katarzyna Gańczyk-Specjalska, Paulina Magnuszewska
DOI: 10.22211/matwys/0192 .................................................................................................
Keywords: dynamic mechanical analysis, solid rocket propellant, glass transition temperature, compressive strength
Słowa kluczowe: dynamiczna analiza mechaniczna, stałe paliwo rakietowe, temperatura zeszklenia, wytrzymałość na ściskanie


Research paper / Praca doświadczalna
The malfunction of a double-base propellant gas generator
Rafał Bogusz, Tomasz Wolszakiewicz
DOI: 10.22211/matwys/0189 .................................................................................................
Keywords: double-base propellant, failure scenarios, ballistic tests
Słowa kluczowe: paliwo dwubazowe, sytuacje awaryjne, badania balistyczne


Research paper / Praca doświadczalna
Effect of aluminium additives on selected detonation parameters of a bulk emulsion explosive
Bartłomiej Kramarczyk, Mateusz Pytlik, Piotr Mertuszka
DOI: 10.22211/matwys/0197 .................................................................................................
Keywords: emulsion explosives, aluminium granules, detonation parameters
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe emulsyjne, aluminium granulowane, parametry detonacyjne


Research paper / Praca doświadczalna
Estimating the consequences of an explosion on critical infrastructure
Andrzej Papliński
DOI: 10.22211/matwys/0200 ...............................................................................................
Keywords: free-air and surface burst explosion, blast field, numerical simulation
Słowa kluczowe: wybuch swobodny i kontaktowy, pole wybuchu, modelownie numeryczne


Research paper / Praca doświadczalna
Possible ways of optimizing blasting operations using O-Pitblast software
Józef Pyra, Kamil Gądek
DOI: 10.22211/matwys/0194 ...............................................................................................
Keywords: open-cast mining, blasting operation design, O-Pitblast, optimization
Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, projektowanie robót strzałowych, O-Pitblast, optymalizacja


Research paper / Praca doświadczalna
The illegal synthesis of picric acid in the context of applicable legal regulations
Mateusz Polis, Zenon Wilk, Karolina Nikolczuk
DOI: 10.22211/matwys/0202 ..............................................................................................
Keywords: picric acid, explosive material, explosive material precursors
Słowa kluczowe: kwas pikrynowy, materiał wybuchowy, prekursory materiałów wybuchowychReviewers of articles submitted
to High Energy Materials journal, vol. 12 (2) …………………………………………...

5 PDF 
17 PDF 
29 PDF 29 PDF

 


55 PDF 73 PDF 81 PDF 

92 PDF 99 PDF 114  PDF 124 PDF 139 PDF 

146 PDF