MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2020 Vol. 12 (1)

SPECIAL ISSUE / WYDANIE SPECJALNE

Zadanie nr 1. Opracowanie i wykonanie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.
Zadanie nr 2. Digitalizacja publikacji naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
Powyższe zadania są finansowane w ramach umowy Nr 594/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The Special issue of „Materiały Wysokoenergetyczne/High Energy Materials” is supported by Ministry of Science and Higher Education of Poland.

Please note:
Presented papers reflect the state-of-the art from the period 2015-2018, respectively, because they are only the translations into English of selected articles published in Polish in previous years.


Spis Treści / Content


Review / Przegląd
Aspects of nanomaterials for civil and military applications. Part 1. Origins, characteristics and fabrication methods
Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski
DOI: 10.22211/matwys/0146E ...................................................................................................
Keywords: high-energy nanomaterials, origins, properties, synthesis methods
Słowa kluczowe: nanomateriały wysokoenergetyczne, pochodzenie, właściwości, synteza
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 5-17 (PDF)Review / Przegląd
Aspects of nanomaterials for civil and military applications. Part 2. Their use and concerns arising from their introduction into the natural environment
Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski
DOI: 10.22211/matwys/0158E ...................................................................................................
Keywords: nanomaterials, nanoproducts, military nanomaterials, environmental aspects
Słowa kluczowe: nanomateriały, nanoprodukty, nanomateriały militarne, aspekty środowiskowe
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 18-39 (PDF)Review / Przegląd
The effective removal of organic and inorganic contaminants using compositions based on zero-valent iron nanoparticles (n-ZVI)
Zenon Foltynowicz, Andrzej Maranda, Bogdan Czajka, Leszek Wachowski, Tomasz Sałaciński
DOI: 10.22211/matwys/0172E ...................................................................................................
Keywords: ZVI nanoparticles, contaminant removal, waste, explosives
Słowa kluczowe: nanocząstki Fe(0), usuwanie zanieczyszczeń, odpady, materiały wybuchowe
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2018, 10: 108-146 (PDF)Review / Przegląd
High energy materials (HEMs) – innovations with regard to the environment
Bogdan Czajka, Tomasz Sałaciński, Leszek Wachowski, Andrzej Maranda
DOI: 10.22211/matwys/0145E ...................................................................................................
Keywords: high-energy materials, HEMs, ecological issues, new research directions
Słowa kluczowe: materiały wysokoenergetyczne, MW, problemy ekologiczne, nowe kierunki badań
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 40-55 (PDF) Review / Przegląd
New energetic materials derived from common explosives. Review
Mateusz Szala, Tomasz Sałaciński
DOI: 10.22211/matwys/0114E ...................................................................................................
Keywords: 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), synthesis, cyanotrinitrobenzene, trinitro-nitromethyl-benzene, nitro-methyl-diphenylamine, ATNT, BTNHT, DATNT, DNTN, HNDFM, HNS, TNAT, TNB, TNBHT, TNX
Słowa kluczowe: 2,4,6-trinitrotoluen (TNT), synteza, cyjano-2,4,6-trinitrobenzen, 1,3,5-trinitro-2-(nitrometylo)benzen, nitro-metylo-difenyloamina, ATNT, BTNHT, DATNT, DNTN, HNDFM, HNS, TNAT, TNB, TNBHT, TNX
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2015, 7: 125-143 (PDF)Review / Przegląd
70 Years of explosives and chemical safety publications from the Institute of Industrial Organic Chemistry
Tomasz Sałaciński, Andrzej Maranda
DOI: 10.22211/matwys/0156E ...................................................................................................
Keywords: explosives, chemical safety, Institute of Industrial Organic Chemistry, publications
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, bezpieczeństwo chemiczne, Instytut Przemysłu Organicznego, wydawnictwa
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 71-92 (PDF)Research paper / Praca Praca doświadczalna
Theoretical and experimental investigations on a rocket propulsion system of projectiles intended for vehicle active protection system
Zbigniew Surma, Zbigniew Leciejewski, Arkadiusz Dzik, Marek Białek
DOI: 10.22211/matwys/0110E .................................................................................................
Keywords: propulsion system, counter-projectile, solid rocket propellant, active protection system
Słowa kluczowe: układ napędowy, antypocisk, stałe paliwo rakietowe, system ochrony aktywnej
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2015, 7: 44-52 (PDF)Research paper / Praca doświadczalna
Preliminary analysis of ballistic requirements for LOVA propellants for new generation tank ammunition
Bartosz Fikus, Zbigniew Leciejewski, Jakub Michalski, Zbigniew Surma, Radosław Trębiński
DOI: 10.22211/matwys/0139E ..................................................................................................
Keywords: insensitive propellant, closed-vessel tests
Słowa kluczowe: małowrażliwy materiał miotający, badania pirostatyczne
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 105-116 (PDF)Research paper / Praca doświadczalna
Issues related to the cessation of special production in chemical plants
Michał Kaczorowski, Piotr Prasuła, Piotr Kasprzak
DOI: 10.22211/matwys/0142E .................................................................................................
Keywords: special production, explosives, accidents
Słowa kluczowe: produkcja specjalna, materiały wybuchowe, wypadki
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 169-178 (PDF)Research paper / Praca doświadczalna
Determining the degree of pulse absorption of air blast wave by spaced material systems
Lech Starczewski, Krzysztof Szcześniak, Michał Gmitrzuk, Robert Nyc
DOI: 10.22211/matwys/0144E .................................................................................................
Keywords: overpressure wave, detonation, explosive material, spaced material system
Słowa kluczowe: fala nadciśnienia, detonacja, materiał wybuchowy, przestrzenny układ materiałowy
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2017, 9: 204-213 (PDF)Research paper / Praca doświadczalna
Application of explosive metal cladding in the manufacture of new, advanced layered materials exemplified by titanium Ti6Al4V – aluminium AA2519 bonding
Aleksander Gałka
DOI: 10.22211/matwys/0111E ..................................................................................................
Keywords: explosive cladding, detonation velocity, Ti6Al4V/AA2519 clad plate
Słowa kluczowe: platerowanie wybuchowe, prędkość detonacji, plater Ti6Al4V-AA2519
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2015, 7: 73-79 (PDF)Research paper / Praca doświadczalna
Synthesis of HTPB using a semi-batch method
Michał Chmielarek, Wincenty Skupiński, Zdzisław Wieczorek
DOI: 10.22211/matwys/0115E ..................................................................................................
Keywords: synthesis of hydroxyl-terminated polybutadiene, HTPB, polymerization of 1,3-butadiene, semi-batch method
Słowa kluczowe: synteza α,ω-dihydroksypolibutadienu, HTPB, polimeryzacja 1,3-butadienu, metoda półperiodyczna
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2015, 7: 110-116 (PDF)Research paper / Praca doświadczalna
Modification of HTPB (α,ω-dihydroxypolybutadiene) by esterification, silanization, epoxidation and hydrogenation
Michał Chmielarek, Paweł Maksimowski, Tomasz Gołofit, Katarzyna Cieślak, Wojciech Pawłowski, Waldemar Tomaszewski
DOI: 10.22211/matwys/0168E .................................................................................................
Keywords: hydroxyl-terminated polybutadiene, HTPB, modification of HTPB, HTPB derivatives
Słowa kluczowe: α,ω-dihydroksypolibutadienu, HTPB, modyfikacje HTPB, pochodne HTPB
Polish version: Materiały Wysokoenergetyczne 2018, 10: 30-45 (PDF)


5 (PDF)


17 (PDF)


37 (PDF)

75 (PDF)

90 (PDF)

111 (PDF)133 (PDF)


144 (PDF)

158 (PDF)

173 (PDF)


184 (PDF)

192 (PDF)

203 (PDF)