MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2019 Vol. 11 (2)


Zadanie nr 1. Opracowanie i wykonanie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.
Zadanie nr 2. Digitalizacja publikacji naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
Powyższe zadania są finansowane w ramach umowy Nr 594/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Translation of four articles published in this volume of „Materiały Wysokoenergetyczne/High Energy Materials” journal was supported by Ministry of Science and Higher Education of Poland.


Spis Treści / Content

Review/Przegląd
Hydrogen peroxide (H2O2): a review of its use in homemade explosives
Grzegorz Rarata, Mitja Vahčič, David Anderson, Michael Berglund, Dimitris Kyprianou, Giovanni Emma, Gabriela Diaconu
DOI: 10.22211/matwys/0188 ................................................................................................................
Keywords: hydrogen peroxide, homemade explosives, HMEs, oxidiser, organic peroxides, TATP
Słowa kluczowe: nadtlenek wodoru, improwizowane materiały wybuchowe, IEDs, utleniacz, nadtlenki organiczne, TATP

Research paper/praca doświadczalna
Explosive potential of energetic mixtures based on hydrogen peroxide
Andrzej Papliński
DOI: 10.22211/matwys/0183.................................................................................................................
Keywords: hydrogen peroxide, energetic compositions, explosive performance
Słowa kluczowe: nadtlenek wodoru, mieszaniny energetyczne, parametry detonacji

Research paper/praca doświadczalna
Technological applications of border effects by hole charges system explosion
Viktor Kravets, Azar Shukurov, Roman Zakusylo, Andrij Kovtun
DOI: 10.22211/matwys/0177..................................................................................................................
Keywords: explosive, border effect, tamping, overdrill, modelling, cutter break, priming charge, conic charge, metallic laying, power stream
Słowa kluczowe: materiał wybuchowy, efekt graniczny, przybitka, nadmierne przebicie, modelowanie, perforacja, ładunek inicjujący, ładunek stożkowy, warstwa metaliczna, strumień energii

Research paper/praca doświadczalna
Investigation of properties of Cu-Al explosively welded bimetals
Ján Lokaj, Miroslav Sahul, Martin Sahul, Petr Nesvadba
DOI: 10.22211/matwys/0179...................................................................................................................
Keywords: explosion welding, detonation velocity, copper, aluminium alloy, intermetallic compound
Słowa kluczowe: zgrzewanie wybuchowe, prędkość detonacji, miedź, stop aluminiowy, związek międzymetaliczny

Research paper/praca doświadczalna
Safe handling of explosives containers in seaports
Mirosław Chmieliński
DOI: 10.22211/matwys/0173...................................................................................................................
Keywords: hazardous materials, transportation safety, explosives
Słowa kluczowe: materiały niebezpieczne, bezpieczeństwo transportowe, materiały wybuchowe

Research paper/praca doświadczalna
Optimizing the seismic effects of blasting in quarries by timing
Ján Baulovič, Blažej Pandula, Julián Kondela Marta Prekopová
DOI: 10.22211/matwys/0178....................................................................................................................
Keywords: blasting operations, seismic waves, particle velocity, seismic safety, blasting timing
Słowa kluczowe: operacje strzałowe, fale sejsmiczne, prędkość cząsteczki, bezpieczeństwo sejsmiczne, opóźnienia strzałowe

Research paper/praca doświadczalna
Analysis and comparison of the continuous detonation velocity measurement method with the standard method
Piotr Mertuszka, Mateusz Pytlik
DOI: 10.22211/matwys/0182....................................................................................................................
Keywords: explosives, velocity of detonation, measuring methods
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, prędkość detonacji, metody badawcze

Research paper/praca doświadczalna
Conventional and alternative nitrocellulose stabilisers used in gun propellants
Katarzyna Gańczyk-Specjalska
DOI: 10.22211/matwys/0175..................................................................................................................
Keywords: decomposition of nitrocellulose, "green" stabilisers, eutectic
Słowa kluczowe: rozkład nitrocelulozy, „zielone” stabilizatory, eutektyk

Research paper/praca doświadczalna
Temperature sensitivity of solid heterogeneous rocket propellant AP/HTPB/AI
Bogdan Florczak
DOI: 10.22211/matwys/0185..................................................................................................................
Keywords: solid heterogeneous rocket propellant, HTPB, laboratory rocket engine, temperature sensitivity
Słowa kluczowe: stałe heterogeniczne paliwa rakietowe, HTPB, laboratoryjny silnik rakietowy, wrażliwość temperaturowa

Research paper/praca doświadczalna
Modyfikowanie parametrów detonacyjnych indywidualnych materiałów wybuchowych
Andrzej Maranda, Dominika Górniewicz, Józef M. Paszula, Paweł Jóźwik
DOI: 10.22211/matwys/0176.................................................................................................................
Keyword: individual explosives, critical diameter, critical layer, detonation velocity, explosive welding
Słowa kluczowe: indywidualne materiały wybuchowe, średnica krytyczna, warstwa krytyczna, prędkość detonacji, wybuchowe łączenie

Research paper/praca doświadczalna
Badanie wpływu rozdrobnienia azotanu(V) amonu na rozwój procesu detonacji amonali
Józef M. Paszula, Justyna Dziewiątkowska, Daniel Buczkowski
DOI: 10.22211/matwys/0181......................................................................................................................
Keywords: continuous measurement of the detonation velocity, growth of the detonation process, Ammonals
Słowa kluczowe: ciągły pomiar prędkości detonacji, rozwój detonacji, amonale

Research paper/praca doświadczalna
Badanie procesu spalania mieszanin pirotechnicznych w warunkach laboratoryjnych
Krzysztof Barański, Jolanta Biegańska, Andrzej Biessikirski
DOI: 10.22211/matwys/0180......................................................................................................................
Słowa kluczowe: spalanie, mieszanina pirotechniczna, zapalnik
Keywords: combustion, pyrotechnic composition, detonator

Research paper/praca doświadczalna
Analiza obciążeń środowiskowych wywołanych produktami spalania wybranych
mieszanin pirotechnicznych

Bożena Kukfisz, Jakub Rakus, Robert Piec  

DOI: 10.22211/matwys/0187....................................................................................................................
Keywords: life cycle assessment, pyrotechnic compositions
Słowa kluczowe: analiza cyklu życia, mieszaniny pirotechniczne

Reviewers of articles submitted to High Energy Materials journal, vol. 11 (2)
Recenzenci artykułów zgłoszonych do czasopisma Materiały Wysokoenergetyczne, numer XI (2)
 .....
5 PDF 14 PDF 


21 PDF 
31 PDF 38 PDF 


48 PDF 
63 PDF 


73 PDF 83 PDF 89 PDF 102 PDF 


112 PDF 


123 PDF 
133 PDF
.