MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS 2018 Vol. 10

Spis Treści / Content


Prace doświadczalne / Research papers

Wpływ dodatku tworzyw sztucznych na skład produktów gazowych powstałych 
po detonacji materiału wybuchowego typu ANFO

Jolanta Biegańska, Krzysztof Barański, Ganbold Tumen-Ulzii ……………………….......................................…
DOI: 10.22211/matwys/0164
Słowa kluczoweANFO, tworzywa sztuczne, obliczenia termodynamiczne
KeywordsANFO, plasticsthermodynamic calculations

Analiza zagrożenia pożarowo-wybuchowego stwarzanego przez wybrane środki 
ochrony roślin wraz z oceną ich potencjalnego wpływu na środowisko

Bożena Kukfisz …………………….............................................................................................……………
DOI: 10.22211/matwys/0165
Słowa kluczowe: środki ochrony roślin, charakterystyka wybuchowości, kinetyka generacji ciepła
Keywords: plant protection products, explosion characteristics, heat release rate

Nowe podejście do systemu klasyfikacji materiałów wybuchowych w produkcji, 
obrocie i magazynowaniu
Joanna Szczygielska, Agata Gaca, Daniel Buczkowski ……………....................................……………………
DOI: 10.22211/matwys/0167
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo chemiczne, klasyfikacja GHS, materiały wybuchowe
Keywords: chemical safety, GHS classification, explosives.

Modyfikowanie HTPB (α,ω-dihydroksypolibutadienu) w reakcjach estryfikacji, silanizacji,               epoksydacji i uwodornienia
Michał Chmielarek, Paweł Maksimowski, Tomasz Gołofit, Katarzyna Cieślak, Wojciech Pawłowski,                    Waldemar Tomaszewski …………………………............................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0168
Słowa kluczowe: α,ω-dihydroksypolibutadienu, HTPB, modyfikacje HTPB, pochodne HTPB
Keywords: hydroxyl-terminated polybutadiene, HTPB, modification of HTPB, HTPB derivatives

Badania reakcji nitrowania toluenu za pomocą mieszaniny kwas azotowy(V)/dichlorometan
Andrzej Nastała, Paweł Maksimowski, Waldemar Tomaszewski …………....................................……………
DOI: 10.22211/matwys/0166
Słowa kluczowe: selektywnie nitrowanie, nitrotoluen, kwas azotowy(V)/dichlorometan
Keywords: selective nitration, nitrotoluene, nitric(V) acid/dichloromethane

Badanie wpływu dodatku azotanu(V) amonu na właściwości wybuchowe 
masy aktywnej Rocksplittera
Andrzej Maranda, Józef Paszula, Maciej Grądziel, Victor Zrobok …………………................................………
DOI: 10.22211/matwys/0163
Słowa kluczowe: ROCKSPLITTER, azotan(V) amonu, prędkość detonacji, fale podmuchowe
Keywords: ROCKSPLITTER, ammonium nitrate(V), detonation velocity, blast waves

Investigation of the initiating ability of conically shaped charges
Roman Zakusylo ………………………………………………………...................................................………….
DOI: 10.22211/matwys/0161
Keywords: charge, cone, initiating ability, detonation wave
Słowa kluczowe: detonator pośredni, stożek, zdolność inicjowania, fala detonacyjna

Wyznaczenie pola obciążeń generowanych wybuchem wydłużonych ładunków cylindrycznych
Andrzej Papliński ………………………………………………………………......................................................….
DOI: 10.22211/matwys/0169
Słowa kluczowe: cylindryczne ładunki wybuchowe, obciążenia dynamiczne
Keywords: cylindrical charges, rock blasting, stationary solution

Effect of vibration and stirring on 90% and 98% hydrogen peroxide 
Natalia Okroj, Karolina Michalska, Bartosz Jakusz …………………………….........................................………
DOI: 10.22211/matwys/0160
Keywords: hydrogen peroxide, HTP, stirring, vibration
Słowa kluczowe: nadtlenek wodoru, HTP, mieszanie, wibracje

Testy poligonowe urządzenia typu PERFOGENERATOR do stymulacji 
przypływu medium w odwiertach

Zenon Wilk, Piotr Jóźwik, Piotr Koślik, Karolina Nikolczuk, Antoni Frodyma, Artur Godzik, 
Łukasz Habera, Kamil Hebda, Tomasz Kociuba, Krzysztof Szczurzydło, Andrzej Milczanowski.........................
DOI: 10.22211/matwys/0162
Słowa kluczowe: paliwa wysokoenergetyczne, generator gazowy, perfogenerator
Keywords: propellants, gas generator, perfogenerato

Przeglądy / Reviews

Efektywne usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego za pomocą kompozytów na bazie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0) 
Zenon Foltynowicz, Andrzej Maranda, Bogdan Czajka, Leszek Wachowski, Tomasz Sałaciński .........................
DOI: 10.22211/matwys/0172
Słowa kluczowe: nanocząstki Fe(0), usuwanie zanieczyszczeń, odpady, materiały wybuchowe
Keywords: nanoparticles ZVI, removal of contaminants, wastes, explosives

Selected aspects of undercover production of explosives and explosive devices in 1939-1945
Tomasz Sałaciński.......................................................................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0171
Keywords: Second World War, explosives, cheddite, potassium chlorate(V), arming, production, memorial
Słowa kluczowe: II wojna światowa, materiały wybuchowe, szedyt, chloran(V) potasu, uzbrojenie, produkcja,
pomnik pamięci

Recenzenci artykułów zgłoszonych do rocznika „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 10 ......................

......PDF


.....13 PDF


.....22 PDF.....30 PDF

.....46 PDF


.....59 PDF

.....69 PDF

.....77 PDF

.....88 PDF.....97 PDF
....108 PDF

147 PDF SI

....177 PDF
.