MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS Tom IX / Vol. 9

Spis Treści

Przeglądy / Reviews

Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część I. Pochodzenie,
charakterystyka i metody otrzymywania

Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski .......................................................
DOI: 10.22211/matwys/0146
Słowa kluczowe: nanomateriały wysokoenergetyczne, pochodzenie, właściwości, metody syntezy
Keywords: high energetic nanomaterials, origin, properties, methods synthesis

Aspekty nanomateriałów w zastosowaniach cywilnych i militarnych. Część 2. Wykorzystanie i obawy
wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego

Zenon Foltynowicz, Bogdan Czajka, Andrzej Maranda, Leszek Wachowski....................................................... 
DOI: 10.22211/matwys/0158
Słowa kluczowe: nanomateriały, nanoprodukty, nanomateriały militarne, aspekty środowiskowe
Keywords: nanomaterials, nanoproducts, military nanomaterials, environmental aspects

Materiały wysokoenergetyczne (MW) – Innowacje w aspektach środowiska przyrodniczego
Bogdan Czajka, Tomasz Sałaciński, Leszek Wachowski, Andrzej Maranda …...........................................…...... 
DOI: 10.22211/matwys/0145
Słowa kluczowe: materiały wysokoenergetyczne (MW), problemy ekologiczne, nowe kierunki badań
Keywords: high energetic materials (HEMs), ecological problems, new trends in research 

Machine wars – no longer science fiction
Tomasz Sałaciński ………………………………………………………………..........................................................
DOI: 10.22211/matwys/0154
Keywords: drone, UAV, defense, attack, strategy, prospects
Słowa kluczowe: dron, BAL, BSP, obrona, atak, strategia, perspektywy

70 lat dorobku wydawniczego Instytutu Przemysłu Organicznego w zakresie materiałów
wybuchowych i bezpieczeństwa chemicznego

Tomasz Sałaciński, Andrzej Maranda …………………………………...................................................……..........
DOI: 10.22211/matwys/0156
Słowa kluczowe: materiały wybuchowe, bezpieczeństwo chemiczne, Instytut Przemysłu Organicznego,
wydawnictwa
Keywords: explosives, chemical safety, Institute of Industrial Organic Chemistry, publications

Właściwości fizykochemiczne nadtlenku di-tert butylu oraz nadbenzoesanu tert butylu

Przemysław Grojs, Paulina Flasińska ……………………………................................................……………......... 
DOI: 10.22211/matwys/0155
Słowa kluczowe: nadtlenki organiczne, bezpieczeństwo chemiczne
Keywords: organic peroxides, chemical safety 

Prace doświadczalne / Research papers

Wstępne analizy wymagań balistycznych prochów LOVA do amunicji czołgowej nowej generacji
Bartosz Fikus, Zbigniew Leciejewski, Jakub Michalski, Zbigniew Surma, Radosław Trębiński……………........….... 
DOI: 10.22211/matwys/0139
Słowa kluczowe: małowrażliwy materiał miotający, badania pirostatyczne
Keywords: insensitive gun propellant, closed vessel tests

Modelowanie pola wybuchu mieszanin gazowo-powietrznych w bezpośrednim
otoczeniu obłoku paliwowego

Andrzej Papliński, Waldemar Witkowski …………………………………………....................................................
DOI: 10.22211/matwys/0157
Słowa kluczowe: acetylen, gazowe mieszaniny palne, pole wybuchu
Keywords: acetylene, gaseous explosive mixtures, blast field parameters

Badanie ciśnienia akustycznego generowanego podczas używania wybranych wyrobów
pirotechnicznych widowiskowych

Leszek Szymańczyk, Andrzej Maranda ………………......................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0150
Słowa kluczowe: pirotechnika widowiskowa, ciśnienia akustyczne, hałas
Keywords: fireworks, acoustic pressure, noise

Safety aspects of hypergolic propellants with hydrogen peroxide
Grzegorz Rarata, Wojciech Florczuk …………………………………................................................………........
DOI: 10.22211/matwys/0141
Keywords: hydrogen peroxide, HTP, hypergolicity, ignition, propulsion, oxidiser
Słowa kluczowe: nadtlenek wodoru, HTP, hipergoliczność, zapłon, napęd, utleniacz

Wpływ dodatków odpadowych tworzyw sztucznych na parametry energetyczne materiałów wybuchowych typu ANFO
Jolanta Biegańska, Krzysztof Barański …………………………………..............................................…........….… 
DOI: 10.22211/matwys/0153
Słowa kluczowe: ANFO, odpadowe tworzywa sztuczne, parametry termodynamiczne, materiały wybuchowe,
program ZMWCyw
Keywords: ANFO, waste plastics, thermodynamic parameters, explosives, ZMWCyw program

Określenie obciążeń środowiskowych produktami spalania mieszanin pirotechnicznych stosowanych
do urabiania złóż blocznych

Andrzej Maranda, Rostyslav Zrobok, Bogdan Florczak, Bożena Kukfisz ….........................................……......... 
DOI: 10.22211/matwys/0140
Słowa kluczowe: Rocksplitter, proch czarny, produkty spalania, ekowskaźnik
Keywords: Rocksplitter, black powder, combustion products, eco-indicator
English version: Materiały Wysokoenergetyczne 2019 11  (1): 78 - 87 (PDF)


Problematyka związana z likwidacją produkcji specjalnej w zakładach chemicznych
Michał Kaczorowski, Piotr Prasuła, Piotr Kasprzak ……………................................................………………..... 
DOI: 10.22211/matwys/0142
Słowa kluczowe: produkcja specjalna, materiały wybuchowe, wypadki
Keywords: special production, explosives, accidents

Badania stałego heterogenicznego paliwa rakietowego zawierającego Butacen®
Rafał Bogusz, Bogdan Florczak, Wincenty Skupiński, Michał Chmielarek ........................................................ 
DOI: 10.22211/matwys/0152
Słowa kluczowe: HTPB, stałe heterogeniczne paliwa rakietowe, Butacen®, laboratoryjny silnik rakietowy
Keywords: HTPB, heterogeneous solid rocket propellants, Butacene®, laboratory rocket motor

The research of characteristics of combusting high-energy solid fuels and their fracturing ability to carbon cylinders
Kamil Hebda, Łukasz Habera, Antoni Frodyma, Zenon Wilk, Piotr Koślik, Justyna Hadzik ...........
DOI: 10.22211/matwys/0143
Keywords: combustion characteristics; heterogeneous propellants; laboratory rocket motor (LRM), propellant
fracturing, coal fracturing
Słowa kluczowe: heterogeniczne propelanty, laboratoryjny silnik rakietowy, charakterystyki spalania,
szczelinowanie z wykorzystaniem propelantów, szczelinowanie węgla

Badania kontrolne parametrów materiałów wybuchowych i środków strzałowych
w warunkach ruchowych zakładu górniczego 
Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka …….........................................................................................................
DOI: 10.22211/matwys/0149
Słowa kluczowe: technika strzałowa, materiały wybuchowe, prędkość detonacji
Keywords: blasting technique, explosives, detonation velocity

Określenie stopnia tłumienia powietrznej fali podmuchowej w przestrzennych układach materiałowych
Lech Starczewski, Krzysztof Szcześniak, Michał Gmitrzuk, Robert Nyc............................................................
DOI: 10.22211/matwys/0144
Słowa kluczowe: fala nadciśnienia, detonacja, materiał wybuchowy (MW), przestrzenny układ materiałowy
Keywords: overpressure wave, detonation, explosive, spaced material system

Recenzenci artykułów zgłoszonych do rocznika „Materiały Wysokoenergetyczne” tom 9 ………..............


…. 5 PDF


....18 PDF

....40 PDF

....56 PDF


...72 PDF


....93 PDF
..105 PDF


...117 PDF


...126 PDF

...136 PDF


...145 PDF...159 PDF...169 PDF

...179 PDF


...188 PDF
...194 PDF

...204 PDF
...214 PDF