Spis Treści

 

Wstęp / Preface................................................................................................................................7  full 

Wpływ wody na otrzymywanie 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu (FOX-7)

Zbigniew Chyłek, Sylwia Pietrzyk.........................................................................................................9  full

Computer analysis of explosive sensitivity to projectile impact

Adam Wiśniewski .............................................................................................................................16  full

Cellular structure of detonation wave for hydrogen-methane-air mixtures

Rafal Porowski, Andrzej Teodorczyk...................................................................................................30  full

Investigation of influence of propellant charge temperature on gun firing phenomenon

Zbigniew K. Leciejewski, Zbigniew Surma............................................................................................42 full

Określanie składu chemicznego i parametrów termodynamicznych produktów przemiany

wybuchowej na podstawie wyjściowego składu chemicznego materiałów wysokoenergetycznych

Andrzej Papliński..............................................................................................................................48  full

Teoretyczna i eksperymentalna analiza parametrów balistycznych prochu czarnego

Andrzej Papliński, Zbigniew Surma, Andrzej Dębski ........................................................................... 89  full

Theoretical thermodynamic combustion properties of composite propellants

Bogdan Florczak ..............................................................................................................................95  full

Metodyka badań liniowej szybkości spalania stałych paliw rakietowych

Krystian Szymczak, Tomasz Gawor, Tomasz Wolszakiewicz .............................................................107  full

Badanie wysokoenergetycznych układów heterogenicznych zawierających dodatki

o zmniejszonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne

Bogdan Florczak, Andrzej Orzechowski, Waldemar Witkowski, Dorota Powała,

Tomasz Sałaciński...........................................................................................................................117  full

Modyfikowanie stałych paliw rakietowych polifunkcyjnymi pochodnymi ferrocenu

Tomasz Sałaciński, Wincenty Skupiński, Robert Dziura, Bogdan Florczak,

Małgorzata Cieślikowska .................................................................................................................127  full

Badanie zapalników – test wodny

Zenon Wilk, Adam Zakrzewski, Rafał Szymczak, Danuta Duda ..........................................................146  full

Influence of ignition method and loading conditions in closed vessel tests on the burning rate

of a propelling charge

Zbigniew K. Leciejewski ..................................................................................................................152  full

Wybrane właściwości wysokokalorycznej mieszaniny Fe-KClO4 i jej składników

Bogdan Czajka, Waldemar Witkowski, Leszek Wachowski, Marek Lipiński,

Stanisław Tabat...............................................................................................................................161  full

Badania spalaniem węglowych dysz pocisków rakietowych wykonanych

z kompozytu węgiel-węgiel

Maciej Miszczak, Zygmunt Pierechod, Cezary Wajler.........................................................................169  full

 Badanie temperatury zewnętrznych powierzchni zespołów dyszowych pocisków rakietowych

GROM z równoczesnym wykorzystaniem kamery termowizyjnej i termopar

Maciej Miszczak, Waldemar Świderski, Jacek Borkowski...................................................................174  full

Zasady wyznaczania stref zagrożeń wywołanych stosowaniem materiałów wybuchowych

w górnictwie skalnym

Szymon Modrzejewski ....................................................................................................................178  full

Analiza dokumentacji normalizacyjnej polskiej oraz NATO w zakresie badania trwałości

fizykochemicznej mieszanin i wyrobów pirotechnicznych

Maciej Miszczak, Wojciech Goryca, Marek Piecuch, Andrzej Brzyski................................................. 189  full

Prezentacja multimedialna, jako narzędzie wspierające prowadzenie zajęć dydaktycznych

w Akademii Marynarki Wojennej na temat zastosowania, bezpieczeństwa transportu

i magazynowania materiałów wybuchowych w Marynarce Wojennej RP

Mariusz Zieliński, Mirosław Chmieliński ............................................................................................ 196  full

Monografie krajowe dotyczące materiałów wysokoenergetycznych opublikowane

w latach 2006 – 2008 ..................................................................................................................... 203  full