Central European Journal of Energetic Materials (CEJEM)


CONTENTS

Research papers

Lipengcheng Xiao, Bo Jin, Yu Shang, Qiangqiang Liu, Zhicheng Guo, Rufang Peng
Synthesis, Characterization and Thermal Decomposition of a New
Energetic Salt of 1H,1′H-5,5′-Bistetrazole-1,1′-diol .........................................................................405 PDF
DOI: 10.22211/cejem/94788


Yadollah Bayat, Ghazaleh Taheripouya
Synthesis of Novel Energetic N-(1-Carboxymethyl-1H-tetrazole-5-yl)-hydrazinium Salts ......................420 PDF
DOI: 10.22211/cejem/92377Chao Zhu, Zihui Meng, Zhibin Xu, Wenjin Liu, Yang Liu,
Xinpeng Shi, Yue Liu, Tengsheng Xie

Synthesis and Characterization of Metal Derivatives of 1,1,2,2-Tetranitraminoethane (TNAE) ..............435 PDF S.I.
DOI 10.22211/cejem/92015


Xuyang Li, Bidong Wu, Shujie Liu, Chongwei An, Jingyu Wang
An Insensitive Booster Explosive: DAAF Surface-coated with Viton A .................................................445 PDF S.I.
DOI: 10.22211/cejem/92442

Xiaochuan Wang, Yuanjie Shu, Xianming Lu, Hongchang Mo, Minghui Xu
Synthesis and Characterization of PolyNIMMO-HTPB-polyNIMMO Triblock
Copolymer as a Potential Energetic Binder ......................................................................................456 PDF
DOI: 10.22211/cejem/92445


Shixiong Sun, Tianfu Zhang, Benbo Zhao, Guangpu Zhang, Xiaoyu Li, Yunjun Luo
Influence of Polytetrafluorethylene on the Mechanical and Safety Properties
of a Composite Modified Double Base Propellant .............................................................................468 PDF S.I.
DOI: 10.22211/cejem/92444


Ahmed M. Maraden, Petr Stojan, Jan Zigmund, Robert Matyáš
BuNENA-DNDA57 Combined Energetic Plasticizer for Modified Cast Double Base Propellants .................485 PDF
DOI 10.22211/cejem/93638

Mohammad Jafari, Mohammad Davtalab, Mohammad Hossein Keshavarz,
Karim Esmailpour, Ali Mosaviazar, Mohammad Ali Ghasemi, Mohsen Amini

Accurate Prediction of the Condensed Phase (Solid or Liquid) Heat of Formation
of Triazolium-based Energetic Ionic Salts at 298.15 K .......................................................................501 PDF
DOI: 10.22211/cejem/90827Belaada Amel, Waldemar A. Trzciński, Zbigniew C. Chyłek
Modeling of the nitration of 2-methylpyrimidine-4,6-dione (MPD) ......................................................516 PDF
DOI: 10.22211/cejem/92443


Erratum
Cent. Eur. J. Energ. Mater. 2018, 15(2): 299-314
Johannes M. Grobler, Andrew W. Cowgill, Walter W. Focke, George Labuschagne
Extrudable Gassy Pyrotechnic Time Delay Compositions ...................................................................534 PDF
DOI: 10.22211/cejem/89866